Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

cojest
Reposted fromshakeme shakeme viajobi jobi
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica vialavie lavie
9414 12be
cojest
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viaohhh ohhh
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

cojest
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway via2708 2708
cojest
cojest
cojest
3570 18c4 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaGunToRun GunToRun
cojest
4639 8a96 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
2436 5473 500
cojest
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee via2708 2708
cojest
Czy naprawdę jesteś moim przeznaczeniem?
Reposted fromMelodyTime MelodyTime via2708 2708
cojest
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine via2708 2708
cojest
2993 ab21 500
cojest
Aż tak głupia jestem?  Aż tak paskudna jestem?  Aż tak bardzo źle ze mną?
— Loca

November 20 2017

cojest
Tęsknię 
Reposted frommesoute mesoute viasoko soko
cojest
1482 8268 500
The Upside Down
Reposted fromlevune levune viaszydera szydera
cojest
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl